Цахим сургалтын талаарх судалгаа

Энэхүү судалгааны зорилго нь цахим сургалтын цогц системийн хэрэгцээ байгаа эсэх, түүнийг ашиглахад тулгарч буй бэрхшээлийг тодорхойлоход оршино. Бид Монгол улсын “Статистикийн тухай”, “Хувь хүний нууцын тухай” хуулиудын дагуу таны мэдээллийн  нууцыг чандлан  хадгална.

Санамж: Хэрэв танай гэр бүлд нэгээс олон сурагч сурдаг бол зөвхөн нэг сурагчийг  бодож энэхүү асуулгыг бөглөнө үү.